Edward Manalu

""…..Bravo Sosio Christy…..""

 • Amsal 16:3

 • FB

 • Categories

 • OPTION

 • Kalender

  June 2012
  M T W T F S S
  « May   Jul »
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930  
 • My-Twitter

  Follow edwardmanalu10 on Twitter

 • AddThis

  Bookmark and Share


 • Ketik kata atau ayat:

   
  Alkitab   Bahan

 • My Statistick

  • 85,314 Click
 • Top Created

 • Top-Ten

Jamita Andung 3 : 22 – 33

Posted by Edward Manalu on June 28, 2012

PATUJOLO

Ende Andung sian Panurirang Jeremia on, disurathon hirahira taon 587-538 sM (Andorang Kristus), on ma masa ni bangso Babel namarhuaso maradophon bangso Israel, Joro ni Debata nungnga dirumpakhon, jala mangolu dihabuangan Babel do bangso na pinillit ni Debata i, manaon na hancit do bangso i, partinaonan i ala ni dosa ni bangso i do maradophon Debata. Andorang so hona uhum bangso i, nungnga dipasingot Debata Israel marhitehite panurirangNa si Jeremia alai lam  tangkang do pangalaho ni bangso i diida panurirang Jeremia, tarmasuk angka parhuaso dohot malim. Molo ndang muba, paloason ni Debata ma halak parbegu mangago nasida dohot mangalengsehon huta Jerusalem. Alani i gabe ingkon manaon na hansit si Jeremia; dipungkuli, dirante, dihurungkon, didabu tu godung na bagas na gok gambo. Tutu ma antong, ndang sadia leleng nari, ro ma harajaon Babel mangalotloti Jerusalem. Torop sian bangso i ditaban tu Babel, alai ianggo angka warga partoru na so margellok ditebahon do. Sanga do si Jeremia dirante, alai gabe dipalua komandan Babel i do muse ibana tading di Jerusalem. Nang pe nungnga dihabuangan Babel Israel ndang pintor muba bangso i sian hadosaanna diadopan ni Debata. Ima napinasingot ni Panurirang Jeremia tu bangso i asa mulak tu Debata haporseaonna, alai tung masai bangkol do bangso i mulak tu Debata. Merasa sintong do bangso i naung pe mardosa nasida, adong muse na merasa nungnga ditinggalhon Debata nasida, jala ndang marparhirimon tu Ibana be bangso i.

 

HATORANGAN

1. Haporseaon tu Debata na manontong Asi ni RohaNa

Godang do angka sirimanghononton sian pardalanan ni ngolu ni bangso Israel na tarsurat di Bebel i. Tangkas do idaonta secara garis besar molo dihangoluhon bangso i Hata ni Debata, mangolu dibagasan hasonangan ma bangso i, alai molo ndang diulahon bangso i haporseaonNa marhitehite Hata ni Debata, hona uhum ma nasida. Sada sian uhum ni Debata ima na ingkon tartaban nasida tu bangso sileban. Alai na ringkot botoon muse, ima na so hea sanga Debata maninggalhon bangso i. Ditingki na merdeka manang di tingki na tartaban. Na ingkon adong do dalan ni Debata na laho mandongani bangso i jala pasahathon HataNa, ima marhitehite angka panurirang.

Ima na masa ditingki di endehon Panurirang Jeremia Ende Andungna on. Tamba martangkang do bangso na pinilittNa i, ujungna dipasahat Debata ma bangso i tu bangso Babel. Nang pe songoni panurirang Jeremia tongtong do porsea tu Debata na manontong asi ni RohaNa i, jala Debata do naumbahen so haru siap bangso i (ayat.22). Sian na nidok ni panurirang Jeremia i nungnga pataridahon tung mansai balga do paraloon ni bangso i maradophon Debata. Ndang pantas be sasintongna dipaloas mangolu bangso i na manomba ganaganaan i, alai tontong do dilehon Debata tingki tu bangso i asa dipangke ma tingki i laho paubahon roha nang ngoluna asa mulak muse nasida tu Debata.

 

2. Pardengganbasa do Jahowa Mida namarhaposan tu Ibana

Aha do tutu na boi gabe haposan di portibion? Na pasti ingkon marhaposan tu namarhuaso situtu ma nian. Nda tung mansai bangkol do na laho pos rohanta tu angka na so marhuaso/portibion. Ido na pinatudu ni Panurirang Jeremia “Marhaposan tu Ibana ma ahu” (ayt.23). Ima dalan laho mamaritahon haporseaon ni Jeremia tu bangso natarbuang i, ala nungnga madabu bangso i tu dosa “sinkritisme” manang gabe dohot do bangso i manomba ganaganaan ima na sinomba ni bangso sileban (Jeremia 7:31; 19:5; 32:35). Jadi, dalan na laho paingonthon do ende andung ni panurirang Jeremia on asa mulak manomba Debata bangso i. Porsea situtu do Panurirang Jeremia di denggan basa ni Jahowa, ima na niandunghonna “ai pardengganbasa do Jahowa mida namarhaposan tu Ibana (25). Jadi, molo mulak do bangso i manomba Debata, gabe dapotan haluaon ma nasida sian angka uhum ni Debata.

 

3. Panghirimon na Manontong di Holong ni Debata

Panghirimon tu Debata sadalan do i dohot hasatiaon, hasabaron, dohot pasahathon ngolu na hibul tu pandonganion ni Debata. Parungkilon nang sitaonon ndada na gabe ujung ni parngoluon ni jolma i, nang pe idaon songon na diloas Debata hona uhum jolma i, alai ndang olo Tuhan i mangambolongkon halak ro di salelenglelengna (ayat 31). Sasintongna, dibalik ni angka sitaonon manang hasusaan i, dipatuduhon Debata do roha na marpangulahi hombar tu hinagodang ni asi ni rohaNa (ay32). Molo pe sipata songon na diloas Debata marsitaonon jolma i, alai sasintongna ndada sian lomo ni rohaNa Ibana pasipalhon manang mangarsahi jolma manisia i (ayat 33).

 

SIPAHUSORHUSORON

1. Ulahon ma uhum hinalomohon ni Debata, unang holan lomo ni rohanta

Saluhutna jolma mananda Debata Parasiroha nasumurung jala pardengganbasa, alai ingkon ingot do hita ai Debata muse do nampuna otoritas uhum diangka uhum na binahenNa i tu hita. Saluhutna uhum na sian Debata manumpak tu na denggan do diparngoluan ni jolma. Alai olo do lupa jolma i diangka denggan basa ni Jahowa marhitehite sian uhumNa. Alani i ma gabe adong do hasomalon di jolma i na laho mangulahon lomo ni rohana sambing (sintong manang na so sintong pe i diadopan ni Debata ndang gabe persoalan). Molo tapaihutihut angka na masa dibagasan parngoluan nuaeng, nda nungnga marragam angka na masa taringot tu angka jolma napajolohon dirina manang napatuduhon hasintongan ni dirina sandiri. Adong do nasahat mandok dirina na badia, na parasi roha, na burju dohot lan na asingna, na gabe mula ni haginjangon ni roha. Alani i, taulahon ma lomo ni roha ni Debata diganup angka namasa dingolunta, asa tupa holong ni rohaNa na balga i, jala pos ma rohanta angka na hansit i parsatongkinan do i, alai molo satia do hita marpanghirimon diangka uhumNa dapotan tua ma hita ro disalelenglelengna.

 

2. Dipangkulingi Debata do hita Marhitehite Angka na masa

Marlapatan do sude angka namasa dingolunta on, sarupa do i dipepatah bahasa Indonesia namandok “Pengalaman adalah Guru yang tak pernah marah”. Sasintongna angka namasa dibagasan ngolunta on gabe dalan pasupasu do i, sipata hita ndang manahan diangka partinaonan namasa i, ima namambahen gabe adong namarsak, namandele, nabunu diri, jala adong do na gabe mardosa alani sitaonon i (songon: manangko, mangarampok dohot namambunu). Pengalaman ni bangso Israel gabe sada parsiajaran tu angka na porsea di angka na masa dingoluna. Jala ndang paloason ni Debata hita manaon na hansit i ro disaleleng nilelengna/”badai pasti berlalu” (ayt.31), ndang dibahen Ibana sitaonon ni naso boi teanonta (Pat.1.Kor.10:13). Alani i taparade ma tingki na hohom manghalungunthon Debata dohot mangarimangi angka namasa di ngolunta (Ayat.26) disi ma Debata mamangkulingi hita jala mangalehon tua.  Jadi, Debata na manongtong do Ibana, diuhum pe jolma i laos ihut do diungkap pintu di angka na olo marhamubaon, asa unang bagas madabu tu gambolisop ni dosa.

By.Pdt.Edward Manalu, STh

Pada Sermon HKI Daerah I Sumatera Timur I

Khotbah Minggu, 1 Juli 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: